ไม่ได้อยู่ในการจัดหมวดหมู่การรวบรวมของคุณ Buster Benson ครับผม ข้อนี้ผมนำมาจากหนังสือ The Art of Thinking Clearly ครับเลยไม่มี Reference ที่อยู่ในภาพนั้นและใน Wiki ที่เป็นหลักแหล่งชัดๆแบบ Bias อื่น ซึ่งในหนังสือได้อ้างถึงงานวิจัยต้นฉบับอันนี้ไว้ครับ Action bias among elite soccer goalkeepers

ขอบคุณครับผม

¯\_(ツ)_/¯

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store